03:14:31 PM 31 สิงหาคม 2014 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  (อ่าน 2065 ครั้ง)
A A A A
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูอยู่
ionpho9
สมาชิกระดับหนึ่ง
*

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 37
โพสต์: 4


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: 02:19:56 PM 13 มิถุนายน 2013 »

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1.     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ได้ตราขึ้นตาม กฎหมาย     ข้อใด

        ก.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

        ข.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

        ค.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

        ง.  ถูกทุกข้อ

2.     ในทางปฏิบัติราชการส่วนใดจะปฏิบัติเมื่อใดต้องมีเงื่อนไขอย่างไร ใครเป็นผู้กำหนดให้ปฏิบัติตามพระราช กฤษฎีกานี้

        ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

        ค.  นายกรัฐมนตรี                                                                        ง.  คณะรัฐมนตรี

3.     ใครมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ (แก่คณะรัฐมนตรี) ก่อนจะปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในการที่จะให้ส่วนราชการปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดบ้าง

        ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                         ข.  ก.พ.

    ค.  ก.พ                                          ง.  ก.พ.อ.

4.     คำว่า "ส่วนราชการ" ตามความหมายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 นั้นให้ความหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายข้อใด

        ก.  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ     

        ข.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

        ค.  ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม

        ง.  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.     การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดกี่ประการ

        ก.  7 ประการ                                                                                ข.  6  ประการ

        ค.  5 ประการ                                                                                ง.  4 ประการ

6.     การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นเป้าหมายสูงสุดคือข้อใด

        ก.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

        ข.  เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

        ค.  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

        ง.  เกิดผลคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

7.     ความบริหารของการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลตามข้อใด

        ก.  ความผาสุขของประชาชน

        ข.  ความอยู่ดีของประชาชน

        ค.  ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน

        ง.  ถูกต้องทั้งหมด

8.     ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยเอาอะไรเป็นศูนย์กลางในการบริหารกิจการ

        ก.  หน่วยราชการ                                                                         ข.  ประเทศ

        ค.  สังคมและชุมชน                                                                    ง.  ประชาชน

9.     ในการกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนและจะ     สอดคล้องตามข้อใด

        ก.  สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ ก.พ.ร.กำหนด

        ข.  สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี

        ค.  สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและแนสนโยบายกระทรวง

        ง.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

10.  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้นส่วนราชการจะต้องต้องมีแนวทางในการบริหารราชการกี่ประการ

        ก.  5 ประการ                                                                                ข.  6 ประการ

        ค.  7 ประการ                                                                                ง.  8 ประการ

11.  ส่วนราชการใดที่จะต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้นจะต้องมีการกำหนดแนวทางการ  บริหารราชการตามข้อใดเป็นอันดับแรก

        ก.  กำหนดภารกิจการบริหารกิจการราชการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ

        ข.  จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้านที่กระทบต่อประชาชน

        ค.  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนการดำเนินการแล้วปรับปรุงโดยเร็ว

        ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

12.  ในทางปฏิบัติหากมีกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการปฏิบัติตามข้อใด

        ก.  แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว

        ข.  แจ้งเรียนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบปัญหา

        ค.  แจ้ง ก.พ.ร. ให้รับทราบ

        ง.  แจ้งผู้บังคับบัญชาให้แก้ไขระเบียบข้อบังคับมันโดยเร็ว

13.  ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นจะต้องดำเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก

        ก.  จัดทำแบบปฏิบัติราชการโดยมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณตลอดจนเป้าหมายของ                             ภารกิจนั้น

        ข.  รับความฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาศึกษาวิเคราะห์แล้วกำหนดภารกิจ

        ค.  จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจหลักเกณฑ์และวิธีที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น

        ง.  กำหนดภารกิจการบริหารราชการให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายของรัฐ

14.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดินโดยจัดทำ เป็นแผนตามข้อใด

        ก.  2 ปี                                            ข.  3 ปี                                    ค.  4 ปี                                    ง.  5 ปี

15.  หน่วยงานใดขาดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่

        ก.  สำนักงบประมาณ

        ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        ค.  ก และ ข ถูก

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข เท่านั้น
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับหนึ่ง
*

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 37
โพสต์: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 02:20:15 PM 13 มิถุนายน 2013 »

16.  ในการลดขั้นตอยการปฏิบัติงานนั้นส่วนราชการจะทำตามข้อใด

        ก.  กระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาติการอนุมัติให้แก่ผู้ดำเนินการเรื่องนั้นได้โดดยตรง

        ข.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มภารกิจที่บริการให้มากที่สุด

        ค.  ให้ประชาชนผู้ร่วมบริการรวมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์บริการเพียงแห่งเดียว

        ง.  ถูกทุกข้อ

17.  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนราชการจะจัดให้มีตามข้อใด

        ก.  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

        ข.  ให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการหรือข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการนั้น

        ค.  ให้มีอำนาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อบังคับใช้

        ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

18.  ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการคือข้อใด

        ก.  คณะ ก.                        ข.  ก.พ.ร.

    ค.  ก.พ                           ง.  คณะผู้ประเมินอิสระ

19.  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการอาจจัดให้มีการประเมินข้อใดบ้าง

        ก.  ผู้บังคับบัญชา                                                                         ข.  หน่วยงานในส่วนราชการ

        ค.  ข้าราชการ                                                                               ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

20.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของภารกิจนี้ อย่างน้อยจะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับข้อใดบ้าง

        ก.  การลดขั้นตอน การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

        ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

        ค.  เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจำเป็น

        ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

21.  ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ คือ

        ก.  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี

        ค.  กระทรวงมหาดไทย

        ง.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เฉลยอัลบัมที่1
1.  ค        2.  ง        3.  ค        4.  ค        5.  ก

6.  ข        7.  ง        8.  ง        9.  ข        10.  ก

11.  ก      12.  ก    13.  ก      14.  ค      15.  ค     

16.  ก      17.  ง      18.  ง      19.  ง      20.  ก   21.  ค
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับหนึ่ง
*

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 37
โพสต์: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 02:20:36 PM 13 มิถุนายน 2013 »

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1.    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ได้ตราขึ้นตาม กฎหมายข้อใด
ก.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
ข.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ
      ปกครอง พ.ศ.2539
ค.  กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ง.  ถูกทุกข้อ
2.ในทางปฏิบัติราชการส่วนใดจะปฏิบัติเมื่อใดต้องมีเงื่อนไขอย่างไร ใครเป็นผู้กำหนดให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค.  นายกรัฐมนตรี                ง.  คณะรัฐมนตรี
3.ใครมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ (แก่คณะรัฐมนตรี) ก่อนจะปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในการที่จะให้ส่วนราชการปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดบ้าง
ก.  คณะรัฐมนตรี                    ข.  ก.พ.
ค.  ก.พ.ร.                    ง.  ก.พ.อ.
4.    คำว่า "ส่วนราชการ" ตามความหมายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้นให้ความหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายข้อใด
ก.  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
ข.  ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม
ง.  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดกี่ประการ
ก.  7 ประการ                    ข.  6  ประการ
ค.  5 ประการ                    ง.  4 ประการ
6.    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นเป้าหมายสูงสุดคือข้อใด
ก.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข.  เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ค.  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง.  เกิดผลคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
7.    ความบริหารของการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลตามข้อใด
ก.  ความผาสุกของประชาชน
ข.  ความอยู่ดีของประชาชน
ค.  ความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน
ง.  ถูกต้องทั้งหมด
8.    ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยเอาอะไรเป็นศูนย์กลางในการบริหารกิจการ
ก.  หน่วยราชการ                    ข.  ประเทศ
ค.  สังคมและชุมชน                ง.  ประชาชน
9.    ในการกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ความสุขของประชาชนและจะสอดคล้องตามข้อใด
ก.  สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ ก.พ.ร.กำหนด
ข.  สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ค.  สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและแนสนโยบายกระทรวง
ง.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
10.    ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้นส่วนราชการจะต้องต้องมีแนวทางในการบริหารราชการกี่ประการ
ก.  5 ประการ                    ข.  6 ประการ
ค.  7 ประการ                    ง.  8 ประการ
11.    ส่วนราชการใดที่จะต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้นจะต้องมีการกำหนดแนวทางการบริหารราชการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก.  กำหนดภารกิจการบริหารกิจการราชการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
ข.  จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้านที่กระทบต่อประชาชน
ค.  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนการดำเนินการแล้วปรับปรุงโดยเร็ว
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
12.    ในทางปฏิบัติหากมีกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ตามข้อใด
ก.  แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว
ข.  แจ้งเรียนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบปัญหา
ค.  แจ้ง ก.พ.ร. ให้รับทราบ
ง.  แจ้งผู้บังคับบัญชาให้แก้ไขระเบียบข้อบังคับมันโดยเร็ว
13.    ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นจะต้องดำเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก.  จัดทำแบบปฏิบัติราชการโดยมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณตลอดจน
      เป้าหมายของภารกิจนั้น
ข.  รับความฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาศึกษาวิเคราะห์แล้ว
      กำหนดภารกิจ
ค.  จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจหลักเกณฑ์และวิธีที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น
ง.  กำหนดภารกิจการบริหารราชการให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายของรัฐ
14.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดิน    โดยจัดทำ เป็นแผนตามข้อใด
ก.  2 ปี            ข.  3 ปี            ค.  4 ปี            ง.  5 ปี
15.    หน่วยงานใดขาดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่
ก.  สำนักงบประมาณ   ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค.  ก และ ข ถูก            ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข เท่านั้น
16.    ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นส่วนราชการจะทำตามข้อใด
ก.  กระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติให้แก่ผู้ดำเนินการเรื่องนั้นได้โดยตรง
ข.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มภารกิจที่บริการให้มากที่สุด
ค.  ให้ประชาชนผู้ร่วมบริการรวมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์บริการเพียงแห่งเดียว
ง.  ถูกทุกข้อ
17.    ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ส่วนราชการจะจัดให้มีตามข้อใด
ก.  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน
ข.  ให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการหรือข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับ
       การปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
ค.  ให้มีอำนาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อบังคับใช้
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา   
18.    ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการคือข้อใด
ก.  คณะ ก.ร.ม.       ข.  ก.พ.ร.      ค.  ก.พ.        ง.  คณะผู้ประเมินอิสระ
19.    ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการอาจจัดให้มีการประเมินข้อใดบ้าง
ก.  ผู้บังคับบัญชา                ข.  หน่วยงานในส่วนราชการ
ค.  ข้าราชการ                ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของภารกิจนี้    อย่างน้อยจะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับข้อใดบ้าง
ก.  การลดขั้นตอน การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
     ของประชาชน
ข.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค.  เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติเกินความจำเป็น
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
21.    ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ คือ
ก.  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ค.  กระทรวงมหาดไทย                    ง.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับหนึ่ง
*

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 37
โพสต์: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 02:20:57 PM 13 มิถุนายน 2013 »

1.    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่หมวด
    กี่มาตรา
    1.    9 หมวด 53 มาตรา    2.    8 หมวด 52 มาตรา
    3.    9 หมวด 54 มาตรา    4.    8 หมวด 54 มาตรา
2.    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
    1.    9 มกราคม 2546    2.    9 ตุลาคม 2546
    3.    9 กุมภาพันธ์ 2546    4.    9 พฤศจิกายน 2546
3.    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นี้ใช้บังคับตั้งแต่
    1.    วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    2.    ก่อนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    3.    วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    4.    ไม่มีข้อใดถูก
4.    การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะปฏิบัติเมื่อใดและต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดกำหนด
    1.    เลขาธิการรัฐมนตรีกำหนด    2.    เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด
    3.    นายกรัฐมนตรีกำหนด    4.    คณะรัฐมนตรีกำหนด
5.    การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้จะปฏิบัติเมื่อใด และต้องมีเงื่อนไขอย่างใดให้เป็นไปตามที่ผู้ใดเสนอ
    1.    ก.พ.ร.    2.    ครม.
    3.    กกต.    4.    พ.ต.ท.
6.    ตามพระราชกฤษฎีกานี้ คำว่า “ส่วนราชการ” หมายถึง
    1.    ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
    2.    หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของส่วนราชการฝ่ายบริหาร
    3.    ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
    4.    ไม่มีข้อใดถูก
7.    ตามพระราชกฤษฎีกานี้ คำว่า “ส่วนราชการ”  ไม่รวมถึง
    1.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด    2.    การปกครองส่วนภูมิภาค
    3.    การปกครองส่วนกลาง    4.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.    ตามพระราชกฤษฎีกานี้ คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่าอย่างไร
    1.    รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ   
    2.    รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
    3.    รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง
    4.    ถูกหมดทั้ง 1. และ 2.
9.    ตามพระราชกฤษฎีกานี้ คำว่า “ข้าราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกานี้หมายความรวมถึงใครบ้าง
    1.    พนักงาน    2.    ลูกจ้าง
    3.    ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ    4.    ถูกทุกข้อ
10.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
    1.    นายกรัฐมนตรี    2.    รองนายกรัฐมนตรี
    3.    คณะรัฐมนตรี    4.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
11.    ข้อใดเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    1.    เกิดประโยชน์สุขของประชาชน    2.    เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
    3.    มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
    4.    ถูกหมดทุกข้อ
12.    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังข้อใด
    1.    ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
    2.    มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
    3.    ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการได้รับการตอบสนองความต้องการ
    4.    ถูกหมดทุกข้อ
13.    การบริหารราชกาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงข้อใด
    1.    การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกของประชาชน
    2.    การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
    3.    การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
    4.    ถูกหมดทุกข้อ
14.    การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นเช่นใด
    1.    ประชาชนเป็นมิตรกับส่วนราชการ
    2.    ส่วนราชการเป็นศูนย์กลางของประชาชนในด้านการใช้อำนาจ
    3.    ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากภาครัฐ
    4.    ถูกหมดทุกข้อ
15.    การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่ออะไร
    1.    เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน    2.    เพื่อประโยชน์สุขของข้าราชาร
    3.    เพื่อประโยชน์สุขของหน่วยงานราชการ    4.    ถูกหมดทุกข้อ
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับหนึ่ง
*

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 37
โพสต์: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: 02:21:19 PM 13 มิถุนายน 2013 »

สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๑. ที่มา  มาตรา ๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕
    การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
    การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
    ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของภารกิจ

๒. วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบรรลุเป้าหมาย ๗ ประการ คือ
    (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
    (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
    (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
    (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
    (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
    (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
    (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

(๑). เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
    มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  ต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐ และมีแนวทางการบริหารราชการ ๕ ประการดังนี้
๑)    กำหนดภารกิจสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
๒)    ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้
๓)    วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย รับฟังความคิดเห็น ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ
๔)    รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนเพื่อปรับปรุง
๕)    แก้ไขปัญหา อุปสรรคโดยเร็ว

(๒). เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
    ๑) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
    ๒) กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
    ๓) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
    ๔) แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบหรือเปลี่ยนแผนให้เหมาะสม

- สามารถบูรณาการภารกิจร่วมกันได้
- ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ๔ ปี โดยให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
- ส่วนราชการต้องจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีทุกปีงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

(๓). มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
    - จัดทำบัญชีต้นทุนส่วนราชการ
    - ประเมินความคุ้มค่า โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสำนักงบประมาณ
    - จัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยเปิดเผย เที่ยงธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม) การจัดซื้อที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้คำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญ ให้กระทำได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ำสุดการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป

(๔). ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
    - กระจายอำนาจการตัดสินใจ (มอบอำนาจ) เพื่อความสะดวก รวมเร็วในการบริการประชาชน
    - ทำแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ ติดไว้โดยเปิดเผย หรือผ่านระบบสารสนเทศ
    - รับเรื่องราวต่างๆ ณ ศูนย์บริการร่วม
    - จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อ สอบถาม ขอข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ  (จังหวัด ตั้ง ณ ศาลากลาง , อำเภอ ตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอ)

(๕). มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันตามสถานการณ์
    - ทบทวนความจำเป็นในภารกิจ
    - สำรวจ ตรวจสอบ ทบทวนกฎระเบียบ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ

(๖). ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ตอบสนองระยะเวลาความต้องกร
    - กำหนดระยะเวลาการบริการ โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
    - ตอบคำถามปราชาชนหรือส่วนราชการอื่นได้ ภายใน ๑๕ วัน
    - จัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการติดต่อ สอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

(๗). มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
    - จัดให้มีการประเมินผลในภาพรวม
    - ประโยชน์แห่งความสามัคคี
    - ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
    - ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยราชการ
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับหนึ่ง
*

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 37
โพสต์: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: 02:21:49 PM 13 มิถุนายน 2013 »

1.    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ
    ก.    เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนราชการ    ข.    เพื่อการปฏิรูประบบราชการ
    ค.    เพื่อการขจัดระบบทุจริตข้าราชการ    ง.    เพื่อให้รางวัลแก่คนทำดี
    คำตอบ ข      เพื่อการปฏิรูประบบราชการ
2.    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
    ก.    8 ตุลาคม พ.ศ. 2546    ข.    9  ตุลาคม พ.ศ. 2546
    ค.    10 ตุลาคม พ.ศ. 2546    ง.    11 ตุลาคม พ.ศ. 2546
    คำตอบ ค   10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (มาตรา 2)
3.    การจัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้คือ
    ก.    รัฐวิสาหกิจและเอกชน    ข.    องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ
    ค.    องค์การมหาชนและรัฐบาล    ง.    รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ
    คำตอบ ข   องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 53)
4.    ตามพระราชกฤษฎีกานี้อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้หรือไม่
    ก.    ได้    ข.    ไม่ได้
    ค.    มีเฉพาะองค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ    ง.    ไม่มีบัญญัติไว้
    คำตอบ ก.  ได้ (มาตรา 52)
5.    พระราชกฤษฎีกานี้อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎหมายใดในการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
    ก.    พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
    ข.    พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน
    ค.    พ.ร.บ.การบริหารประเทศ
    ง.    พ.ร.บ.กระทรวงมหาดไทย
    คำตอบ ก.   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
6.    ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ส่วนราชการควรกำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ
    ก.    ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน    ข.    จำนวนเงินงบประมาณของแต่ละงาน
    ค.    จำนวนบุคลากรของงานแต่ละงาน    ง.    วัตถุประสงค์ของงานแต่ละงาน
    คำตอบ ก.   ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน (หมวดที่ 7 มาตรา 37)
7.    เมื่อส่วนราชการใดได้ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นต้องตอบคำถามหรือแจ้งให้ทราบภายในกี่วัน
    ก.    15 วัน    ข.    ภายในกำหนดเวลาที่กำหนด
    ค.    ทั้ง ก. และ ข.    ง.    30 วัน   
    คำตอบ ค   ทั้ง ก.  และ ข. (หมวดที่ 7 มาตรา 38)
8.    ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการบริการจากรัฐต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร
    ก.    รับฟังความคิดเห็นของประชาชน    ข.    โปร่งใสและมีกลไกในการดำเนินงาน
    ค.    เอาความคิดของรัฐเป็นหลัก    ง.    ถูกทั้ง ก. และ ข.
    คำตอบ ง   ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.  (มาตรา 8(3))
9.    การบริหารราชการแบบบูรณาการ หมายถึงข้อใด
    ก.    การร่วมมือกันเฉพาะภายในส่วนราชการ
    ข.    การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
    ค.    การทำงานร่วมกันทั้งในและนอกประเทศ
    ง.    การปรับปรุงเฉพาะส่วนราชการที่ล้าสมัย
    คำตอบ ข   การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 10)
10.    หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
    ก.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    ข.    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    ค.    สำนักงบประมาณ
    ง.    ถูกทุกข้อ
    คำตอบ ง   ถูกทุกข้อ (มาตรา 13)
11.    ก.พ.ร. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    ก.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีไม่เกิน 10 คน
    ข.    คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ค.    เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง
    ง.    ถูกทุกข้อ
    คำตอบ ง   ถูกทุกข้อ 
12.    เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้หน่วยงานใดมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่
    ก.    หัวหน้าส่วนราชการ    ข.    ผู้ว่าราชการจังหวัด
    ค.    ปลัดกระทรวง    ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
    คำตอบ ก.   หัวหน้าส่วนราชการ (มาตรา 19)
13.    ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติจากส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ส่วนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในกี่วัน
    ก.    7 วัน    ข.    15 วัน
    ค.    60 วัน    ง.    90 วัน
    คำตอบ ข   15 วัน (มาตรา 24)
14.    ในกระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวง
    ก.    หัวหน้าส่วนราชการ    ข.    ผู้ว่าราชการจังหวัด
    ค.    ปลัดกระทรวง    ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
    คำตอบ ค   ปลัดกระทรวง (มาตรา 30)
15.    เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ต้องตอบคำถามให้ประชาชนทราบภายในกี่วัน
    ก.    7 วัน    ข.    15 วัน
    ค.    30 วัน    ง.    90 วัน
    คำตอบ ข   15 วัน (มาตรา 38)
16.    เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ได้หรือไม่
    ก.    ได้    ข.    ไม่ได้
    ค.    ไม่แน่ใจ    ง.    แล้วแต่คณะรัฐมนตรี
    คำตอบ ก   ได้ (มาตรา 50)
17.    ผู้ใดมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่างานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือไม่
    ก.    ผู้บังคับบัญชา    ข.    ปลัดกระทรวง
    ค.    นายกรัฐมนตรี    ง.    อธิบดี
    คำตอบ ก   ผู้บังคับบัญชา (หมวดที่ 7 มาตรา 37 วรรคสอง)
18.    ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ให้ทำอย่างไร
    ก.    ให้กระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ
    ข.    ให้สำนักงานพัฒนาระบบราชการไทยดำเนินการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ
    ค.    ร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีฯ ดำเนินการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ
    ง.    ร้องขอให้สำนักงบประมาณจัดงบประมาณให้จัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ
    คำตอบ ค   (หมวด 7 มาตรา 40)
19.    การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่ข้อใด
    ก.    เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
    ข.    เพื่อความจำเป็นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    ค.    การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็น
    ง.    ถูกทุกข้อ
    คำตอบ ง   ถูกทุกข้อ (หมวดที่ 7 มาตรา 43)
20.    หน้าที่ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่หน่วยงานใด
ก.   สำนักงบประมาณ    ข.    ก.พ.ร.
ค.   กระทรวงมหาดไทย    ง.    คณะรัฐมนตรี
    คำตอบ ค   กระทรวงมหาดไทย (มาตรา 52 ว.2)
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับหนึ่ง
*

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 37
โพสต์: 4


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: 01:53:46 PM 19 มิถุนายน 2013 »

1111111111
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ศูนย์รวมเอกสารติวสอบราชการ ชีทจุฬา ข้อสอบ กพ ครูผู้ช่วย ตำรวจ ท้องถิ่น ไฟฟ้า จุฬา
   

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

* นำไปเผยแพร่...
เว็บบอร์ด
(BBCode)
เว็บไซต์ทั่วไป
(HTML)

ประกาศใหม่ล่าสุด
วิธีลดความอ้วน ลดน้ำหนัก สูตรลดน้ำหนัก เคล็ดลับการดูแลรูปร่าง สำหรับคนอยากผอม โดย blina9999 [วันนี้ เวลา 03:08:01 PM]

ชิปปิ้งบริการชิปปิ้งนำเข้าส่งออกบริษัท โฟลว์-คัส ชิปปิ้ง โดย grapherin [วันนี้ เวลา 02:02:53 PM]

อบรมฟรี !! ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย สัมมนาฟรี ชี้ช่องรวยด้วยเว็บอีเบย์ โดย xnolog99 [วันนี้ เวลา 12:59:58 PM]

โต๊ะนั่งพื้น,โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดใหญ่ตามแบบฉบับญี่ปุ่น ++ล้ำสมัยด้วยดีไซน์ ++ โดย ionpho9 [วันนี้ เวลา 09:23:21 AM]

เก้าอี้ลม Intex โดดเด่น หรูหรา ดูดี มีระดับ โดย ionpho9 [วันนี้ เวลา 09:22:25 AM]

__แนะนำ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท อัจฉริยะ CTEK 1 โดย roughmy [วันนี้ เวลา 09:06:09 AM]

อาชีพเสริมทําที่บ้าน หารายได้พิเศษ ทำงานแบบพาร์ทไทม์ โดย kung68599 [วันนี้ เวลา 08:44:18 AM]

Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling [วันนี้ เวลา 08:37:36 AM]

รับสมัครงานคียข้อมูล ทำที่บ้านได้ รายได้พิเศษตอนเย็น หลังเลิกงาน โดย lovelygirl [วันนี้ เวลา 07:11:21 AM]

รับสมัครงานคียข้อมูล ทำที่บ้านได้ รายได้พิเศษตอนเย็น หลังเลิกงาน โดย lovelygirl [วันนี้ เวลา 07:09:25 AM]

รับโพสเว็บบอร์ต โปรโมทเว็บ ติด 1-5 หน้าแรก ของ google ภายใน 40 วัน โดย natcha [วันนี้ เวลา 06:07:52 AM]

ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling [วันนี้ เวลา 02:59:52 AM]

รับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ รับออกแบบการ์ตูนไลน์ โดย Seved1928 [วันนี้ เวลา 02:41:26 AM]

Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling [วันนี้ เวลา 12:20:15 AM]

งานง่ายๆ ทำผ่านเน็ต คีย์ข้อมูล นักศึกษา คนว่างงาน โดย B182393 [เมื่อวานนี้ เวลา 11:08:40 PM]

ไฟโต เอสซี,Phyto SC สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า เบาหวาน เก๊าท์ โดย modeling [เมื่อวานนี้ เวลา 10:54:20 PM]

พบกับ งานอัพเดท ใหม่ล่าสุด กับงานระบบดิจิตอลผ่านเนต โดย lovelygirl [เมื่อวานนี้ เวลา 09:42:18 PM]

งานอิสระ งานที่ทุกคนต้องการ งานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด โดย lovelygirl [เมื่อวานนี้ เวลา 09:41:21 PM]

อบรมฟรี !! ขายของออนไลน์ยังไงให้รวย สัมมนาฟรี ชี้ช่องรวยด้วยเว็บอีเบย์ โดย xnolog99 [เมื่อวานนี้ เวลา 09:27:21 PM]

อาหารเสริมที่ดีที่สุด ระดับ 5 ดาว ดูแลสุขภาพในระดับหน่วยเซลล์ จากธรรมชาติ 100% โดย irecttov [เมื่อวานนี้ เวลา 03:52:27 PM]

งานในกรุงเทพ>> “Part Time ปี2557” คีย์ข้อมูลผ่านเน็ต โดย B182393 [เมื่อวานนี้ เวลา 02:57:37 PM]

HOT!!รับคนคีย์เอกสารส่ง Email Parttimeรายได้ดี ต้องการด่วน!สามารถทำงานที่บ้านได้ โดย panadda2327 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:54:24 PM]

รายได้พิเศษ งานสบายๆ จ่ายรายวัน เชิญคลิ๊กที่นี้!! โดย panadda2327 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:54:06 PM]

งาน Part Time /งานพาร์ทไทม์ ทำหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษ โดย panadda2327 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:53:54 PM]

งาน part time ทำงานที่บ้าน ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องอบรม โดย panadda2327 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:53:11 PM]

รับสมัครด่วน งานpart timeปี 2557 สนใจวันนี้ทดลองระบบคีย์ข้อมูลฟรี! โดย panadda2327 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:52:57 PM]

งานพาร์ทไทม์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องมีวุฒิ สนใจคลิกเลย โดย panadda2327 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:52:47 PM]

เครื่องกรองน้ำดื่ม-เครื่องผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องทำน้ำดื่มแบบถ้วยมาตรฐาน อย. โดย lnine9999 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:16:02 PM]

PhytoSC, ไฟโตเอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling [เมื่อวานนี้ เวลา 11:45:28 AM]

ธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่สุด พิสูจน์ได้จริง สำเร็จได้จริงกว่า 20 ปี โดย irecttov [เมื่อวานนี้ เวลา 10:40:24 AM]

Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling [เมื่อวานนี้ เวลา 08:45:05 AM]

ด่วน !! งานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานที่บ้าน <จ่ายเงินรายวัน> โดย wannaporn11 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:41:10 AM]

<<<<งานพิเศษ รายได้เสริม>>>>ทำงานที่บ้าน เวลาว่าง จ่ายเงินรายวัน โดย wannaporn11 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:40:42 AM]

ด่วน !! รับนิสิตนักศึกษาทำ Part time หลังเลิกเรียน (จำนวนมาก) โดย wannaporn11 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:40:13 AM]

สินค้าแม่และลูกน้อย ราคาถูก ลดราคาพิเศษ 15-30% โดย monapan478 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:01:33 AM]

ด่วน! รับคนพิมพ์งานทำที่บ้าน ช่วงเย็นวันจันทร์-ศุกร์ โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 07:32:37 AM]

รับด่วน คนคีย์งานข้อมูล ทำระหว่างเรียน หลังเลิกงาน เสาร์อาทิตย์ โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 07:29:26 AM]

รับสมัคร คนพิมพ์งาน-คีย์ข้อมูล ทำที่บ้าน รับรายได้รายวัน โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 07:27:23 AM]

รับออกแบบเว็บไซค์ พร้อมเครื่องมือโฆษณาทางออนไลน์ ครบวงจร แถมฟรี โดย natcha [เมื่อวานนี้ เวลา 06:58:27 AM]

แพทย์ผิวพรรณ เครื่องเลเซอร์ผิวหนัง โดย Seved1928 [เมื่อวานนี้ เวลา 03:14:40 AM]

งานPart time ช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้เสริมเข้าร่วมงาน โดย B182393 [เมื่อวานนี้ เวลา 12:01:35 AM]

Phyto SC, ไฟโต เอสซี, สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า และอื่นๆ โดย modeling [11:40:41 PM 29 สิงหาคม 2014]

ไฟโต เอสซี,Phyto SC สเต็มเซลล์,ชะลอความแก่,ลดริ้วรอย,ลดกระ ฝ้า เบาหวาน เก๊าท์ โดย modeling [10:06:34 PM 29 สิงหาคม 2014]

บ้านภสร ชะอำ ติดทะเล หมู่คณะ รับคณะทัวร์ โดย lopmentd [08:37:03 PM 29 สิงหาคม 2014]

งานพาร์ทไทม์ รายได้เสริม ทำที่บ้าน รับรายได้ทุกวัน โดย aonjung [06:11:50 PM 29 สิงหาคม 2014]

หารายได้เสริม งานพาร์ทไทม์ หลังเลิกงาน โดย aonjung [06:11:21 PM 29 สิงหาคม 2014]

รับด่วน คนพิมพ์งานทำระหว่างเรียน หลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์ โดย aonjung [06:10:50 PM 29 สิงหาคม 2014]

คาร์บีบ๊อก (ปุกเหลือง) ปลอดภัย ไม่โยโย่ เผยหุ่นสวย เพรียว เรียว เป๊ะ !!by mshop_online โดย conn_nok [05:56:55 PM 29 สิงหาคม 2014]

สร้างรายได้ง่ายๆ ในรูปงาน Part Time 2557-2558 โดย B182393 [04:05:43 PM 29 สิงหาคม 2014]

ที่พักหาดเจ้าสำราญแบบปิดรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน โดย lopmentd [03:30:10 PM 29 สิงหาคม 2014]

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!